»Admission

Admission Guidelines

ADMISSION LIST 2017-18 FOR CLASS I

1. LIST OF SELECTED CANDIDATES FOR ADMISSION IN CLASS I (RTE)

2. LIST OF SELECTED CANDIDATES FOR ADMISSION IN CLASS I (SC_ST)

3.LIST OF SELECTED CANDIDATES FOR ADMISSION IN CLASS I (GENERAL)

4. WAITING LIST RTE

5. WAITING LIST SC AND ST

6. WAITING LIST GENERAL

ADMISSION NOTICE (Non KV students) 2017-18 FOR CLASS XI (New)

1.ADMISSION LIST CLASS XI 2017-18

2. WAITING LIST CLASS XI 2017-18

   

SCHEDULE FOR ADMISSION 2016-17

ADMISSION LISTS 2016-17

1. First Admission List class I (All categories)

 

STUDENT VACANCY AS ON 02.04.2016

Class XI Admission List 2015-16

Class I Registration details at a glance

Class I (Under RTE Registration, 2014-15)

Class I (Single Girl Child Registration, 2014-15)

Class I (Ward of KVS Employee Registration, 2014-15)

Class I (Various categories Registration, 2014-15)

Class I (Category VI Registration, 2014-15)

Admission List Class I, 2015-16 (Under RTE)

Admission List Class I, 2015-16 (All Categories)

Admission List Class I, 2015-16 (Over and above strength)

Waiting List Class I, 2015-16

Minutes of Draw of Lots Committee

Class Wise vacancy as on 30.09.2015

*NEW* Admission Notice, Class III and VI (04/07/2015)

Class I Registration Details 2015-16 at a Glance

Total vacant seats††††††††††† ††††††††††††††† :†††††††††††††† 40

Under RTE (10 seats)††††††††††††††††††††† :†††††††††††††† SC = 04

ST = 02

OBC (non creamy) = 02

Total applicants = 08 (Two seats will remain vacant)

Single Girl Child: 03 applicants (Only two can be admitted)

Ward of KVS employee:01

Various Categories:

Cat I = 03††††††††††††† Cat II = 08††††††††††† Cat IV= 03††††††††††† Cat VI = 27

Class I (Under RTE) All 08 can be selected

SL.

No

Name of candidate

D.O.B

Fatherís Name

Admission cat

SC/

ST

Remarks

1

Luyum Kamal Taw

09.10.2008

Nirmal Taw

VI

ST

 

2

Manab Balmiki

29.01.2010

Bikash Balmiki

VI

SC

 

3

Pratyush Ranjan

31.07.2009

Pravat Kumat Sethi

VI

SC

 

4

Sanjita Doley

14.09.2008

Jogesh Doley

VI

ST

 

5

Bhagyashree Shit

21.02.2009

Subrat Ranjan Shit

I

SC

 

6

Rajat Kumar

17.05.2009

Rajveer Singh

II

SC

 

7

Nakshita

28.08.2009

Ajay Kr. Ahlawat

II

OBC non creamy

 

8

Ayush Yadav

25.11.2009

Santosh Kr Yadav

II

OBC non creamy

Must submit OBC(non creamy) certificate

           02 seats still vacant under RTE

Single Girl Child (02 SGC can be admitted over & above class strength. Left out candidate to be considered under cat VI)

SL.

No

Name of candidate

D.O.B

Fatherís Name

Admission cat

SC/

ST

Remarks

1

Atreyee Kashyap

16.08.2008

Pinak Pani Borthakur

VI

-

 

2

Mayur Ponkhi Dutta

05.07.2009

Pulin Dutta

VI

-

 

3

Abhraneela Bhowmick

20.08.2009

Prtha Protim Bhowmick

VI

-

 

 Ward of KVS employee: Can be admitted over & above class strength

SL.

No

Name of candidate

D.O.B

Fatherís Name

Admission cat

SC/

ST

Remarks

1

Akarsh Vishwakarma

11.10.2009

Anil Kumar Vishwakarma

I

OBC

 

 Various categories (Other than cat VI), 2015-16

SL.

No

Name of candidate

D.O.B

Fatherís Name

Admission cat

SC/

ST

Remarks

1

Vacant

-

-

-

-

For SC only

2

Vacant

-

-

-

-

For SC only

3

Vacant

-

-

-

-

For ST only

4

Sahid Ahmed

01.05.2008

Aftabuddin Ahmed

I

-

 

5

Parbani Bera

04.03.2009

Pulak Kumar Bera

I

-

 

6

Rohin Kumar

22.09.09

Kul Bhushan

I

-

 

7

Aditya Narain Hatibaruah

16.09.2008

Narain Hatibaruah

II

OBC

 

8

Bhaskar Tiwari

06.09.2009

Krishna Kant Tiwari

II

-

 

9

Ragini Kumari

08.04.2009

Umesh Kumar Ojha

II

-

 

10

Anushree A

12.03.10

P. Ayyavoo

II

-

 

11

Somprikta Dutta

08.09.2008

Subir Dutta

II

-

 

12

Ghongde Yuvraj

29.08.2009

Gautam Ghongde

II

-

 

13

Jadhav Tejas

20.10.2009

Jadhav C.L

II

-

 

14

Rishiraj Saikia

08.05.2009

Pradip Saikia

II

OBC

 

15

Madiha Farhaz

03.12.2009

Khadij Huda

IV

-

 

16

Anurag Borah

16.02.2009

Ananta Kumar Borah

IV

-

 

17

Aainii Piya Saikia

18.11.2008

Pritam kumar saikia

IV

-

 

   Cat VI

1

Sneha Rajkhowa

16.10.2009

Mintu Rajkhowa

VI

-

 

2

Harjit Das

12.01.2009

Dinesh Chandra Das

VI

-

 

3

Vargabi Phukan

06.07.2009

Gautam Gaurab

VI

-

 

4

Pratishrutu Mahanta

01.01.2009

Jyoti Prakash Mahanta

VI

-

 

5

Babyleena Saikia

04.03.2009

Jayanta Saikia

VI

-

 

6

Priyanshi Paswan

30.01.2010

Rajesh Paswan

VI

-

 

7

Ayushmita Saikia

13.11.2008

Nihar Ranjan saikia

VI

-

 

8

Zahid Ahmed

20.12.2008

Sawkat Mohammad

VI

-

 

9

Daiyan Ahmed

25.06.2008

Ashrar Ahmed

VI

-

 

10

Archi Borthakur

05.04.2009

Pulak Borthakur

VI

-

 

11

Aditya Rajbongshi

25.02.2010

Sanjay Rajbongshi

VI

-

 

12

Udeeta Borpujari

28.10.2009

Nilotpal Borpujari

VI

-

 

13

Nakshatra Chaudhury

30.01.2010

Shashanka Chaudhury

VI

-

 

14

Shyamolima Hatimota

12.12.2009

Atul Hatimota

VI

-

 

15

Sonia Singha

28.07.2008

Madan Singha

VI

-

 

16

Raeesah Hasan Rashid

10.01.2010

Sabbir Hasan Rashid

VI

-

 

17

Abhinav Baruah

09.06.2009

Santanu Baruah

VI

-

 

18

Rishab Kumar

05.06.2009

Prodip Chakraborty

VI

-

 

19

Shushnav Goutam

08.12.2008

Sunil Baruah

VI

-

 

20

Jagrov Jyoti Khaund

20.07.2009

Jabalik Khound

VI

-

 

21

Gauranga Saikia

06.11.2008

Ratul Saikia

VI

-

 

22

Ankita Konwar

17.08.2009

Mrs. Deepjyoti Gogoi

VI

-

 

23

Aayan Nafis Rahman

23.03.2010

Syedur Rahman

VI

-

 

24

Supriya Dutta

30.12.2008

Pankaj Dutta

VI

-

 

25

Anupriya Gogoi

26.02.2009

Jitu Gogoi

VI

-

 

26

Anushree Dutta

07.04.2009

Bijit Dutta

VI

-

 

27

Padum Tanti

19.07.2008

Romen Tanti

VI

-

 

  Class I (Under RTE) All 08 can be selected

SL.

No

Name of candidate

D.O.B

Fatherís Name

Admission cat

SC/

ST

Remarks

1

Luyum Kamal Taw

09.10.2008

Nirmal Taw

VI

ST

 

2

Manab Balmiki

29.01.2010

Bikash Balmiki

VI

SC

 

3

Pratyush Ranjan

31.07.2009

Pravat Kumat Sethi

VI

SC

 

4

Sanjita Doley

14.09.2008

Jogesh Doley

VI

ST

 

5

Bhagyashree Shit

21.02.2009

Subrat Ranjan Shit

I

SC

 

6

Rajat Kumar

17.05.2009

Rajveer Singh

II

SC

 

7

Nakshita

28.08.2009

Ajay Kr. Ahlawat

II

OBC non creamy

 

8

Ayush Yadav

25.11.2009

Santosh Kr Yadav

II

OBC non creamy

Must submit OBC(non creamy) certificate

        02 seats still vacant under RTE

Single Girl Child (02 SGC can be admitted over & above class strength. Left out candidate to be considered under cat VI)

SL.

No

Name of candidate

D.O.B

Fatherís Name

Admission cat

SC/

ST

Remarks

1

Atreyee Kashyap

16.08.2008

Pinak Pani Borthakur

VI

-

 

2

Mayur Ponkhi Dutta

05.07.2009

Pulin Dutta

VI

-

 

3

Abhraneela Bhowmick

20.08.2009

Prtha Protim Bhowmick

VI

-

 

 Ward of KVS employee: Can be admitted over & above class strength

SL.

No

Name of candidate

D.O.B

Fatherís Name

Admission cat

SC/

ST

Remarks

1

Akarsh Vishwakarma

11.10.2009

Anil Kumar Vishwakarma

I

OBC

 

 Various categories (Other than cat VI), 2015-16

SL.

No

Name of candidate

D.O.B

Fatherís Name

Admission cat

SC/

ST

Remarks

1

Vacant

-

-

-

-

For SC only

2

Vacant

-

-

-

-

For SC only

3

Vacant

-

-

-

-

For ST only

4

Sahid Ahmed

01.05.2008

Aftabuddin Ahmed

I

-

 

5

Parbani Bera

04.03.2009

Pulak Kumar Bera

I

-

 

6

Rohin Kumar

22.09.09

Kul Bhushan

I

-

 

7

Aditya Narain Hatibaruah

16.09.2008

Narain Hatibaruah

II

OBC

 

8

Bhaskar Tiwari

06.09.2009

Krishna Kant Tiwari

II

-

 

9

Ragini Kumari

08.04.2009

Umesh Kumar Ojha

II

-

 

10

Anushree A

12.03.10

P. Ayyavoo

II

-

 

11

Somprikta Dutta

08.09.2008

Subir Dutta

II

-

 

12

Ghongde Yuvraj

29.08.2009

Gautam Ghongde

II

-

 

13

Jadhav Tejas

20.10.2009

Jadhav C.L

II

-

 

14

Rishiraj Saikia

08.05.2009

Pradip Saikia

II

OBC

 

15

Madiha Farhaz

03.12.2009

Khadij Huda

IV

-

 

16

Anurag Borah

16.02.2009

Ananta Kumar Borah

IV

-

 

17

Aainii Piya Saikia

18.11.2008

Pritam kumar saikia

IV

-

 

 Cat VI

1

Sneha Rajkhowa

16.10.2009

Mintu Rajkhowa

VI

-

 

2

Harjit Das

12.01.2009

Dinesh Chandra Das

VI

-

 

3

Vargabi Phukan

06.07.2009

Gautam Gaurab

VI

-

 

4

Pratishrutu Mahanta

01.01.2009

Jyoti Prakash Mahanta

VI

-

 

5

Babyleena Saikia

04.03.2009

Jayanta Saikia

VI

-

 

6

Priyanshi Paswan

30.01.2010

Rajesh Paswan

VI

-

 

7

Ayushmita Saikia

13.11.2008

Nihar Ranjan saikia

VI

-

 

8

Zahid Ahmed

20.12.2008

Sawkat Mohammad

VI

-

 

9

Daiyan Ahmed

25.06.2008

Ashrar Ahmed

VI

-

 

10

Archi Borthakur

05.04.2009

Pulak Borthakur

VI

-

 

11

Aditya Rajbongshi

25.02.2010

Sanjay Rajbongshi

VI

-

 

12

Udeeta Borpujari

28.10.2009

Nilotpal Borpujari

VI

-

 

13

Nakshatra Chaudhury

30.01.2010

Shashanka Chaudhury

VI

-

 

14

Shyamolima Hatimota

12.12.2009

Atul Hatimota

VI

-

 

15

Sonia Singha

28.07.2008

Madan Singha

VI

-

 

16

Raeesah Hasan Rashid

10.01.2010

Sabbir Hasan Rashid

VI

-

 

17

Abhinav Baruah

09.06.2009

Santanu Baruah

VI

-

 

18

Rishab Kumar

05.06.2009

Prodip Chakraborty

VI

-

 

19

Shushnav Goutam

08.12.2008

Sunil Baruah

VI

-

 

20

Jagrov Jyoti Khaund

20.07.2009

Jabalik Khound

VI

-

 

21

Gauranga Saikia

06.11.2008

Ratul Saikia

VI

-

 

22

Ankita Konwar

17.08.2009

Mrs. Deepjyoti Gogoi

VI

-

 

23

Aayan Nafis Rahman

23.03.2010

Syedur Rahman

VI

-

 

24

Supriya Dutta

30.12.2008

Pankaj Dutta

VI

-

 

25

Anupriya Gogoi

26.02.2009

Jitu Gogoi

VI

-

 

26

Anushree Dutta

07.04.2009

Bijit Dutta

VI

-

 

27

Padum Tanti

19.07.2008

Romen Tanti

VI

-

 

 Admission list class I session 2015-16 under RTE Act, 2009

SL.

No

Name of candidate

Contact No

Fatherís Name

Admission cat

SC/

ST

Remarks

1

Luyum Kamal Taw

9577722414

Nirmal Taw

VI

ST

 

2

Manab Balmiki

8135812173

Bikash Balmiki

VI

SC

 

3

Pratyush Ranjan

 

Pravat Kumat Sethi

VI

SC

 

4

Sanjita Doley

9864731882

Jogesh Doley

VI

ST

 

5

Bhagyashree Shit

9435718141

Subrat Ranjan Shit

I

SC

 

6

Rajat Kumar

2360003

Rajveer Singh

II

SC

 

7

Nakshita

9401580991

Ajay Kr. Ahlawat

II

OBC non creamy

 

8

Ayush Yadav

2707424

Santosh Kr Yadav

II

OBC non creamy

Must submit OBC(non creamy) certificate

 Total candidates = 08

 Admission list class I session 2015-16 (All categories)

SL.

No

Name of candidate

Contact No.

Fatherís Name

Admission cat

SC/

ST

Remarks

1

Vacant

 

-

-

-

For SC only

2

Vacant

 

-

-

-

For SC only

3

Vacant

 

-

-

-

For ST only

4

Sahid Ahmed

9435992180

Aftabuddin Ahmed

I

-

 

5

Parbani Bera

2707781

Pulak Kumar Bera

I

-

 

6

Rohin Kumar

9435718668

Kul Bhushan

I

-

 

7

Aditya Narain Hatibaruah

7399062481

Narain Hatibaruah

II

OBC

 

8

Bhaskar Tiwari

9401677891

Krishna Kant Tiwari

II

-

 

9

Ragini Kumari

 

Umesh Kumar Ojha

II

-

 

10

Anushree A

 

P. Ayyavoo

II

-

 

11

Somprikta Dutta

8822578218

Subir Dutta

II

-

 

12

Ghongde Yuvraj

2707424

Gautam Ghongde

II

-

 

13

Jadhav Tejas

2707424

Jadhav C.L

II

-

 

14

Rishiraj Saikia

2360023

Pradip Saikia

II

OBC

 

15

Madiha Farhaz

2300275

Khadij Huda

IV

-

 

16

Anurag Borah

9957229820

Ananta Kumar Borah

IV

-

 

17

Aainii Piya Saikia

9854020273

Pritam kumar saikia

IV

-

 

18

Udeeta Borpujari

2351241

Nilotpal Borpujari

VI

-

 

19

Abhinav Baruah

9678002590

Santanu Baruah

VI

-

 

20

Ankita Konwar

 

Mrs. Deepjyoti Gogoi

VI

-

 

21

Anupriya Gogoi

9401680808

Jitu Gogoi

VI

-

 

22

Harjit Das

9678479183

Dinesh Chandra Das

VI

-

 

23

Zahid Ahmed

9854215759

Sawkat Mohammad

VI

-

 

24

Anushree Dutta

7896630196

Bijit Dutta

VI

-

 

25

Supriya Dutta

 

9854873996

Pankaj Dutta

VI

-

 

26

Jagrov Jyoti Khaund

9864653651

Jabalik Khound

VI

 

 

27

Nakshatra Chaudhury

9435499171

Shashanka Chaudhury

VI

-

 

28

Pratishruti Mahanta

9085909190

Jyoti Prakash Mahanta

VI

-

 

29

Abhraneela Bhowmick

7577984043

Prtha Protim Bhowmick

VI

-

 

30

Raeesah Hasan Rashid

8011229334

Sabbir Hasan Rashid

VI

-

 

 Admission list Class I 2015-16 (Over & above class strength)

SL.

No

Name of candidate

Contact No

Fatherís Name

Admission cat

SC/

ST

Remarks

1

Akarsh Vishwakarma

7896304878

Anil Kumar Vishwakarma

I

OBC

Ward of KVS employee

2

Atreyee Kashyap

9435228462

Pinak Pani Borthakur

VI

-

SGC

3

Mayur Ponkhi Dutta

9706400740

Pulin Dutta

VI

-

SGC

 Class I waiting list session 2015-16

SL.

No

Name of candidate

D.O.B

Fatherís Name

Admission cat

SC/

ST

Remarks

1

Shyamolima Hatimota

12.12.2009

Atul Hatimota

VI

-

 

2

Gauranga Saikia

06.11.2008

Ratul Saikia

VI

-

 

3

Vargabi Phukan

06.07.2009

Gautam Gaurab

VI

-

 

4

Aayan Nafis Rahman

23.03.2010

Syedur Rahman

VI

-

 

5

Ayushmita Saikia

13.11.2008

Nihar Ranjan saikia

VI

-

 

6

Sneha Rajkhowa

16.10.2009

Mintu Rajkhowa

VI

-

 

7

Padum Tanti

19.07.2008

Romen Tanti

VI

-

 

8

Priyanshi Paswan

30.01.2010

Rajesh Paswan

VI

-

 

9

Shushnav Goutam

08.12.2008

Sunil Baruah

VI

-

 

10

Daiyan Ahmed

25.06.2008

Ashrar Ahmed

VI

-

 

11

Archi Borthakur

05.04.2009

Pulak Borthakur

VI

-

 

12

Sonia Singha

28.07.2008

Madan Singha

VI

-

 

13

Aditya Rajbongshi

25.02.2010

Sanjay Rajbongshi

VI

-

 

14

Rishab Kumar

05.06.2009

Prodip Chakraborty

VI

-

 

15

Babyleena Saikia

04.03.2009

Jayanta Saikia

VI

-

 

Minutes of Draw of Lots Committee meeting held on 13.03.2015

A meeting of the Draw of Lots Committee was held on 13.03.2015 at 1.30 pm in Principalís chamber to finalize the list of candidates from category VI for fresh admission in class I for the session 2015-16.

1.      The meeting was attended by the following members:

         Mr. E. Hasnain, Nominee Chairman, VMC

         Mr. Subrat Ranjan, Parent of RTE candidate

         Mrs. Anamika Saikia, parent of candidate

         Mrs. Sabita Kalita, Teacher member

         Mrs. Neelam Singh, Principal & Convener

2.      Mrs. Banashree Sarmah, PGT English & In charge, Admission presented before the Committee, the details of registration, rules & guidelines of admission etc.

Total registration forms received = 53 Total vacant seats = 40†† Seats reserved under RTE Act, 2009 = 10 (For SC/ST, OBC non creamy, BPL, EWS etc)

Candidates selected under RTE Act = 08

Seats still vacant under RTE quota = 02 (One seat reserved for physically handicapped)

Seats reserved for SC candidates = 02(04 already selected under RTE act)

Seats reserved for ST candidates = 01(02 already selected under RTE act)

3.      There were three single girl child candidates out of which two were selected through draw of lots. The left out candidate was considered for admission under cat VI.

4.      After accommodating the priority category candidates, 13 seats remained available for category VI candidates while the total no. of candidates was 28.

5.      The candidates from cat VI for the 13 available seats were decided through draw of lots.

6.      The waiting list was also prepared by the Committee by the same process.

Class wise vacancy as on 30.09.2015

Class

Total Seats

Enrolment

Seats Vacant

I
40
41
00

II

40

43
00

III

40

39
01

IV

40

45
00

V

40

43
00

VI

40

39
01

VII

40

43
00

VIII

40

41
00
IX
40
42
00

XI

40

42
00

 

Note:

        Admission procedures for Class XI will start after the declaration of Examination results.

        Only TC cases are applicable for Classes X & XII.

 
 
 
 
Copyright©2011 2006-08 Kendriya Vidyalaya ONGC Jorhat